دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

حسین میرزایی نصیرآباد
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : مهندسی استخراج معدن
زمینه های تحقیقاتی :
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: hmirzaei@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133444312
شماره فکس: 04133444311
رزومه:

تحصیلات

 • کارشناسی:  مهندسی معدن (گرایش استخراج)، دانشگاه صنعتی سهند (1379).
 • کارشناسی ارشد: مهندسی معدن (گرایش استخراج)، دانشگاه صنعتی شاهرود (1381).
 • دکتری: مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود (1388).

 


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 1. Nooshin Azadi; Hossein Mirzaei-Nasirabad; Amin Mousavi, 2022, “Evaluating the efficiency of the Genetic algorithm in designing the ultimate pit limit of open-pit mines”, International Journal of Mining & Geo Engineering, DOI: 10.22059/IJMGE.2022.340973.594963.

 2. Hossein Mirzaei-Nasirabad; Mehrnaz Mohtasham; Farshad Rahimzadeh-Nanekaran, 2022, “Evaluating the Effect of the Fleet Management on the Performance of Mining Operations Using Integer Linear Programming Approach and Two Different Strategies”, Iranian Journal of Management Studies,  DOI: 10.22059/IJMS.2022.330990.674769.

 3. Mehrnaz Mohtasham, Hossein Mirzaei-Nasirabad, Homan Askari-Nasab, Behrooz Alizadeh, 2022, “Multi-stage optimization framework for the real-time truck decision problem in open-pit mines: a case study on Sungun copper mine”, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, DOI:10.1080/17480930.2022.2067709.

 4. Leila Nikakhtara, Shokrollah Zareb, Hossein Mirzaei Nasirabad, 2022, “Intelligent identification of soil and operation parameters in mechanised tunnelling by a hybrid model of artificial neural network-genetic algorithm (case study: Tabriz Metro Line 2)”, Civil Engineering and Environmental Systems, DOI:10.1080/10286608.2022.2075857.

 5. Masoud Mazraehli, Milad Arabameri, Hossein Mirzaei Nasirabad, 2022, “Evaluation of Scale and Loading Direction Effects on Strength and Deformability of Jointed Rock Mass: Case Study of Tazareh Coal Mine”, International Journal of Mining & Geo Engineering, 56-2 (2022) 89-95, DOI: 10.22059/IJMGE.2020.298101.594844.

 6. Mehrnaz Mohtasham, Hossein Mirzaei-Nasirabad, Homan Askari-Nasab, Behrooz Alizadeh, 2021, “A Multi-Objective Model for fleet Allocation Schedule in Open-Pit Mines Considering the Impact of Prioritizing Objectives on Transportation System Performance”, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 35:10, 709-727, DOI: 10.1080/17480930.2021.1949861.

 7. Mehrnaz Mohtasham, Hossein Mirzaei-Nasirabad, Homan Askari-Nasab, Behrooz Alizadeh, 2021, “Truck Fleet Size Selection in Open-Pit Mines Based on the Match Factor Using a MINLP Model”, Mining Technology, DOI: 10.1080/25726668.2021.1919374.

 8. Mehrnaz Mohtasham, Hossein Mirzaei-Nasirabad, Behrooz Alizadeh, 2021, “Optimization of truck-shovel allocation in openpit mines under uncertainty: a chance-constrained goal programming approach”, Mining Technology, DOI: 10.1080/25726668.2021.1916170.

 9. Leila Nikakhtar, Shokrollah Zare, Hossein Mirzaei Nasirabad , Behnam Ferdosi, 2020, “Application of ANN-PSO algorithm based on FDM numerical modelling for Back Analysis of EPB TBM Tunneling Parameters”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, DOI: 10.1080/19648189.2020.1795725.

 10. Saber Akbari; Shokroallah Zare; Hamid Chakeri; Hossein Mirzaei NasirAbad, 2020, “A 3D Finite-Difference Analysis of Interaction between a Newly-Driven Large Tunnel with Twin Tunnels in Urban Areas”, Journal of Mining & Environment, Published online: 4 June 2020. DOI: 10.22044/jme.2020.9444.1851.

 11. Leila Nikakhtar, Shokrollah. Zare, Hossein Mirzaei-Nasirabad, 2020, “Numerical modelling of backfill grouting approaches in EPB tunneling”, Journal of Mining & Environment, Vol. 11, No. 1, 301-314, DOI: 10.22044/jme.2020.9155.1805.

 12. Hossein Mirzaei-Nasirabad, Mehrnaz Mohtasham, Moslem Omidbad, 2019,  “Comparison of the various dispatching strategies for truckshovel productivity optimization in open pit mines”, International Journal of Mining & Geo Engineering, 53-2 193-202, DOI: 10.22059/ijmge.2018.255973.594731.

 13. M. J. Rahimdel, M. Mirzaei, J. Sattarvand, H. Mirzaei Nasirabad, 2017, “Analysis and Optimization of Mining Truck Operation Based on the Driver Whole Body Vibration”, AUT Journal of Mechanical Engineering, 1(2) 169-178, DOI: 10.22060/mej.2017.12574.5371.

 14. Mohammad Javad Rahimdel, Mehdi Mirzaei, Javad Sattarvand, Behzad Ghodrati, Hossein Mirzaei Nasirabad, 2017, “Artificial neural network to predict the health risk caused by whole body vibration of mining trucks”, Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 3(1) 1-14, http://dx.doi.org/10.22064/tava.2016.43016.1047.

 15. Mehrnaz Mohtasham, Hossein Mirzaei Nasirabad, Abbas Mahmoodi Markid, 2017, “Development of a goal programming model for optimization of truck allocation in open pit mines”, Journal of Mining and Environment, Journal of Mining & Environment, Vol.8, No.3, 359-371, DOI: 10.22044/jme.2017.859.

 16. R. Yarahmadi, R. Bagherpour, A. Khademian, H. Mirzaie, R. Kakaie, 2015, “Developing a MATLAB Code to Determine Geometry of Rockmass Blocks and Its Application in Mining and Rock Mechanic Engineering”, Journal of Mining and Metallurgy, 51A (1) 41 – 50.

 17. J, Zadhesh, F, Rastegar, F, Sharifi, H, Amini, H, Mirzaei Nasriabad, “Consolidation Grouting Quality Assessment using Artificial Neural Network (ANN)”, Indian Geotech J, DOI 10.1007/s40098-014-0116-4.

 18. Hossein Khamesi, Seyed Rahman Torabi, Hossein Mirzaei-Nasirabad and Zakarya Ghadiri, 2014, ”Improving the Performance of Intelligent Back Analysis for Tunneling Using Optimized Fuzzy Systems: Case Study of the Karaj Subway Line 2 in Iran”, Journal of Computing in Civil Engineering(ISI), 05014010, 1 -12.

 19. Yarahmadi Reza, Bagherpour Rahe, Kakaie Reza, Mirzaie N. Hossein, Yari Mojtaba, 2014, “Development of 2D computer program to determine geometry of rock mass blocks”, International Journal of Mining Science and Technology (ISI),  24 , 191–194.

 20. Reza Rooki, Faramarz Doulati Ardejani, Ali Moradzadeh, Hossein Mirzaei, Vassilios Kelessidis, Roberto Maglione and Mahmood Norouzi, 2012, “Optimal determination of rheological parameters for herschel–bulkley drilling fluids using genetic algorithms (GAs)”, Korea-Australia Rheology Journal (ISI), Vol.24, No.3, pp.163-170.

 21. Hossein Mirzaei, Reza Kakaie, Behrooz Hassani, Seyed Mohammad Esmaeil Jalali, 2009,”Numerical Evaluation of Stress Intensity Factors in Jointed rock medium by the M-Integral Method”, Journal of Geology and Mining Research Vol. 1(4) pp. 094-104.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 1. لیلا نیک اختر، شکرالله زارع، حسین میرزائی نصیرآباد، 1399، " آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونلسازی مکانیزه"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، پذیرش.

 2. وحید نیک­بین، سید محمد اسماعیل جلالی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1396، " ارائه یک الگوریتم فراگیر برای بهینه سازی محدوده استخراج زیرزمینی"، نشریه مهندسی منابع معدنی، دوره دوم، شماره 1، صفحه 1 – 17.

 3. حامد شیرازی، سید رحمان ترابی، فرهنگ سرشکی، حسین میرزائی، 1396، " مطالعه تاثیر ویسکوزیته سیال و قطر چال بر فشار شکست در روش شکست هیدرولیکی به کمک دستگاه آزمون سه محوره واقعی"، نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران، دوره اول، شماره دوم، صفحه 89 -98.

 4. صابر اکبری، شکرالله زارع، حسین میرزایی، 1395، "مقایسه پایداری تونل‌های دوتایی و منفرد  خط 1 و‌2 مترو تبریز با مدل­سازی سه بعدی عددی"، نشربه علمی پژوهشی مهندسی منابع معدنی، دوره اول، شماره دوم، صفحه 21 – 32.

 5. حامد شیرازی، سید رحمان ترابی، فرهنگ سرشکی، حسین میرزائی، 1395، " مطالعه آزمایشگاهی اثر طول بازه تحت فشار بر روی فشار شکست در روش شکست هیدرولیکی"، نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران، دوره اول، شماره دوم، صفحه 21 -27.

 6. صابر اکبری، شکرالله زارع، حسین میرزایی، 1394، " ارزیابی تاثیر عمق بر اندرکنش تونل­های تکی و دوقلو در محیط­های شهری با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی"، نشربه علمی پژوهشی مهندسی زیرساخت­های حمل و نقل، سال اول، شماره چهارم، صفحه 59 – 78.

 7. سید رسول رمضان­ نیا، محمد عطایی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1394، "اولویت­بندی ریسک­های زمین­شناسی در تونل­سازی مکانیزه با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند معیاره فازی"، نشریه علمی پژوهشی روش­های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، شماره 10، صفحه 49 – 62.

 8. صابر اکبری، شکرالله زارع، حسین میرزایی نصیرآباد، 1393، "بررسی تاثیر متقابل تونل­های دوقلو در محیط­های شهری با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی (مطالعه موردی: تونل­های خط یک قطار شهری تبریز)، نشریه علمی پژوهشی روش­های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، شماره 8، صفحه 39 – 53.

 9. حامد کریم­ نیا، حسین میرزائی نصیرآباد، شکرالله زارع، 1393، "پيش بيني نشست سطح زمين تحت تاثير تونل سازي مكانيزه در محدوده ايستگاههاي شماره 11 و 12 خط يك متروي تبريز به روشهاي تجربي، تحليلي و عددي"، فصلنامه علمي پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره سوم، صفحات 413 - 425.

 10. حسین میرزائی نصیرآباد، رضا کاکايي، محمود شریعتی، سید محمد اسماعیل جلالی، 1391، " مطالعه آزمايشگاهي تاثير آرايش ترک­ها در رفتار شکست نمونه­هاي شبه سنگي تحت بارگذاري فشاري تک­ محوري"، مجله علمي- پژوهشي مکانیک سازه­ها و شاره­ها، دوره دوم، شماره چهارم، صفحه 13 -24.

 11. جمال زادهش، فواد رستگار، حسين ميرزائي نصيرآباد، حاصل اميني­ خوشالان، 1391، "تفسير دادههاي نفوذپذيري و خورند سيمان در عمليات تزريق تحكيمي سد مخزني چراغ­ويس كردستان بر اساس زمين شناسي زير ساختگاه سد"، فصلنامه زمین­شناسی کاربردی، سال 8، شماره 4، صفحه 335 – 343.

 12. رضا حيدري شيباني، شكرالله زارع، حسين ميرزائي نصيرآباد، محمد فروغي، 1391، "بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونلسازی مکانیزه در زمین نرم- مطالعه موردی تونل خط 7 مترو تهران قطعه شرقی غربی" ، مجله علمی پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی، دوره اول، شماره 1، صفحه 57 – 68.

 13. حسین میرزائی نصیرآباد، محمود شریعتی، رضا کاکائی، سید محمد اسماعیل جلالی، 1389، "مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه­های گچی دیسکی برزیلی ترک­دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن"، روش­های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن و مواد، نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه یزد، پیش شماره اول، صفحه 18 – 23.

 14. حسین میرزائی نصیرآباد، رضا کاکايي، بهروز حسنی، سید محمد اسماعیل جلالی، 1388، "ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه­های تنش برای پیش­بینی جهت انتشار ترک در محیط­های شبه سنگی"، نشريه علمي - پژوهشي مهندسي معدن، دوره دوم، شماره چهارم، صفحه 1 - 10، ISSN: 1735-7616.

 


مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 1. H. Shirazi, S.R. Torabi, H. Mirzaei, “Study of the effect of fracture fluids viscosity and borehole diameter on hydraulic fracturing breakdown pressure using a newly developed true triaxial apparatus”, 10th Iranian Mining Engineering Conference, 22-23 February 2022, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan – Iran.

 2. H. Shirazi, S.R. Torabi, F. Sereshki, H. Mirzaei, N. Ziari, 2014, “Analysis the effect of interval length on the fracture pressure in the hydraulic fracturing technique”, Fifth Rock Mechanics Conference, 27-28, Tehran-Iran.

 3. Hossein Mirzaei, Reza Kakaie, Behrooz Hassani, Esmael Jalali, 2011, “Determination of Stress Tensor in Multi-fractured Rock Medium by the Use of Element Free Galerkin Method” IAMG 2011, September 5 - 9, Salzburg - AUSTRIA.

 4. Entezari A., Farhadian A., Mirzaei H., “Comparison of RMR and SRC classification systems for determination of support requirements in Ghazvin-Rasht railway tunnel, Iran”, Proceedings of the 22nd international mining congress of Turkey, May, 11-13-2011, Ankara - Turkey.

 5. H. Mirzaei, R. Kakaie, S.M.E. Jalali M. Shariati & B. Hassani, Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression, Eurock 2010: Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering, 15-18 June 2010, Lausanne, Switzerland.

 6. H. Mirzaei, R. Mikaeil, S.Balideh, A. Salemi, “Stability Analysis of Underground Structures Using the Element-Free Galerkin Method”, EURO:TUN 2009, 2nd Internatinoal Conference on Computational Methods in Tunnelling, 9 - 11 September 2009, Ruhr University Bochum, Germany.

 7. H. Mirzaei, R. Khalokakaie, B. Hassani, “Determination of Stress Intensity Factors for Jointed Brittle Rock Medium Using Element Free Galerkin Method”, 5TH International rock mechanics conference, Arms 2008, 24-28 November, Tehran, Iran.

 8. M. Jamshidi, M. Ataei, H. Mirzaei, “Blasting Pattern Design With a New Developed Software for Bajgiran Tunnel” 8-th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2008, 16-20 June 2008, Bulgaria.

 9. H. Mirzaei, R. Khalokakaie, B. Hassani, “Numerical Determination of Tension Mode Stress Intensity Factor in Jointed Rock Medium by Stress Extrapolation Method” 8-th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2008, 16-20 June 2008, Bulgaria.

 10. H. Mirzaei, R.Kakaie, 2008, “Optimum open pit design with the use of genetic algorithm”, 5th international conference & exhibition on mass mining, 6-8 June 2008, Lulea, Sweden.

 


مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 1. مهرناز محتشم، حسین میرزائی نصیرآباد، 1400، "ارائه یک رویکرد بهینه­سازی چند مرحلهای برای گسیل بلادرنگ کامیونها در معادن روباز "، دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، زاهدان، اسفند 1400.

 2. نوشین آزادی، حسین میرزائی نصیرآباد، امین اله موسوی نقلی، 1400، " مقایسه الگوریتم مخروط شناور و مدل برنامه ریزی خطی در تعیین محدوده پیت نهایی در معادن روباز"، دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، زاهدان، اسفند 1400.

 3. لیلا نیک اختر، شکرالله زارع، حسین میرزائی نصیرآباد، 1400، "شناسایی مهمترین پارامترهای موثر در میزان نشست سطحی ناشی از ساخت تونل مترو (بازار امیرکبیر-خط 2 مترو تبریز)"، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز، اردیبهشت 1400.

 4. مهرناز محتشم، حسین میرزائی نصیرآباد، 1399، "بهبود عملکرد سیستم کامیون -شاول در معادن روباز با استفاده از شبیه سازی رویداد گسسته "، نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، اسفند 1399.

 5. نوشین آزادی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1399، "استفاده از روش آنتروپی- تاپسیس در تعیین اندازه بهینه بلوک در مدل بلوکی معادن روباز "، نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران، اسفند 1399.

 6. مهرناز محتشم، حسین میرزائی نصیرآباد، 1398، "بهینه سازی چند هدفه مسئله برنامه ریزی تولید شاول­ها در معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، بیرجند، بهمن و اسفند 1398.

 7.  مهرناز محتشم، حسین میرزائی نصیرآباد، 1398، "ارزیابی انعطاف پذیری مدل تخصیص کامیون در معادن روباز با توجه به خرابی کامیون­ها"، همایش ملی مدیریت ریسک و تاب­آوری در صنایع معدنی، شاهرود، تیر 1398.

 8.  فرشاد رحیم­زاده ننه­ کران، حسین میرزائی نصیرآباد، جواد محمدزاده، 1398، "امکان سنجی اقتصادی و تحلیل ریسک بهره­ برداری معدن سنگ آهن گوی داش"، همایش ملی مدیریت ریسک و تاب­ آوری در صنایع معدنی، شاهرود، تیر 1398.

 9. مهرناز محتشم، حسین میرزائی نصیرآباد، 1396، "ارزیابی اهداف مختلف در سیستم­های مدیریت ناوگان معدنکاری"، کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالوژی و معدن ایران، اهواز، اسفند 1396.

 10.  نوشین آزادی، حسین میرزائی، هادی جمشید مقدم، 1396، "بررسی حمل و نقل معدن سونگون با تکنیک شبیه­ سازی، منطق فازی"، کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالوژی و معدن ایران، اهواز، اسفند 1396.

 11. میلاد عرب عامری، حسین میرزائی نصیرآباد، مسعود مزرعه­لی، 1395، "بررسی تاثیر مقیاس بر مقاومت توده­سنگ درزه­دار- مطالعه موردی معدن زغالسنگ طزره"، سومین کنگره ملی زغالسنگ ایران، 9 و 10 شهریورماه 1395، شاهرود.

 12. مجتبی تقی­ زاده، حسین میرزائی نصیرآباد، رضا خالوکاکایی، 1395، "تشخیص خط اثر ناپیوستگی­های توده­سنگ با استفاده از پردازش تصویر با مطالعه موردی سنگ­های ساختمانی"، نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 7 مرداد 1395، شیراز.

 13. مجتبی تقی­ زاده، رضا خالوکاکایی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1395، "تعیین پارامترهای هندسی خط اثر شکستگی­ها با استفاده از روش پردازش تصویر و ارزیابی نتایج آن"، دومین همایش ملی پژوهش­های مهندسی عمران، 28 مرداد 1395، تهران.

 14. سید رسول رمضان­ نیا، محمد عطایی، فرهنگ سرشکی، سید محمداسماعیل جلالی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1395، "استفاده از رویکرد سیستمی به منظور ارایه­ی یک سیستم طبقه­بندی مهندسی برای ارزیابی ریسک­های زمین­شناسی تونل­سازی مکانیزه"، چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی قابلیت اطمینان، 13 تا 15 اردیبهشت 1395، تبریز.

 15. محمد ابوالحسنی، حسین میرزائی نصیرآباد، محمد عطایی، 1394، " تعیین چقرمگی شکست مود I با استفاده از روش نیم دیسکی با شکاف مستقیم (مطالعه موردی: معدن مس سونگون)"، همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازیدر هزاره سوم، تیرماه 1394، تهران.

 16. علی ابوالقاسم اصفهانی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1393، "تولید شبکه شکستگی­ های مجزای توده سنگ درزه­ دار با استفاده از تحلیل داده­ های حاصل از برداشت زمین­ شناسی، مطالعه موردی: ساختگاه سد پارسیان"، همایش ملی زمین­شناسی و اکتشاف منابع"، اسفند 1393، شیراز.

 17. علی ابوالقاسم اصفهانی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1393، "تعیین تابع توزیع احتمال حاکم بر طول خط اثر، بازشدگی و فاصله­ داری شکستگی­ های توده­ سنگ درزه­ دار، مطالعه موردی: ساختگاه سد پارسیان"، همایش ملی زمین­ شناسی و اکتشاف منابع"، اسفند 1393، شیراز.

 18. حامد کریم ­نیا، حسین میرزائی نصیرآباد، شکرالله زارع، 1393، "مدلسازی عددی سه بعدی نشست سطح زمین تحت تاثیر حفاری EPB – TBM در زمین نرم"، دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، 9 و 10 مهرماه 1393، کرمانشاه.

 19. سید رسول رمضان­ نیا، محمد عطایی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1393، "ارزیابی چالش­ها و مخاطرات زمین­ شناسی حفاري مكانیزه در نواحی کوهستانی"، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک، آذرماه 1393، گرگان.

 20. سید رسول رمضان­ نیا، محمد عطایی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1393، "برآورد و پیش­بینی نشست و هجوم آب به داخل تونل با استفاده از روش­های تحلیلی و تجربی"، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، مهرماه 1393، تهران.

 21. سید رسول رمضان­ نیا، محمد عطایی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1393، "بررسی پایداری تونل با تحلیل تاثیر رفتار توده ­سنگ بر عملکرد TBM با استفاده از روش اتریشی"، اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار، 27 آذر 1393، یزد.

 22. سید رسول رمضان­ نیا، محمد عطایی، حسین میرزائی نصیرآباد، 1393، "ارزیابی پتانسیل لهیدگی توده­سنگ­های مسیر تونل در اثر تنش­ های القایی حین حفاری"، اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار، 27 آذر 1393، یزد.

 23. هادی فتحی­ پور آذر، حسین میرزائی نصیرآباد، سید محمد اسماعیل جلالی، 1393، "مکانیک شکست مود مرکب نمونه­های دیسک برزیلی ترک­ دار مرکزی (CSTBD) به روش­های عددی و آزمایشگاهی"، پنجمین کنفرانس مهندسی معدن، مهرماه 1393، تهران.

 24. صابر اکبری، شکرالله زارع، حسین میرزائی، 1393، "ارزیابی نیروها و ممان­ های اعمال شده و تعیین فاکتور ایمنی سیستم نگهداری تونل خط 2 متروی تبریز با استفاده از مدل سازی سه بعدی عددی"، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، خرداد 1393، همدان.

 25. صابر اکبری، شکرالله زارع، حسین میرزائی، 1393، " بررسی تاثیر حفاری تونل خط دو مترو تبریز بر نشست سطح زمین و ساختمان های اطراف با استفاده از مدل سازی سه بعدی عددی"، همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، اردیبهشت 1393، تبریز.

 26. هیرش محمودپور، حسین میرزائی نصیرآباد، سید رحمان ترابی، 1393، "تحلیل عددی تاثیر زبری سطح درزه بر دبی جریان سیال ورودی به تونل"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 23 بهمن 1393، همدان.

 27. هیرش محمودپور، حسین میرزائی نصیرآباد، سید رحمان ترابی، 1393، "بررسی تاثیر زبری سطح درزه بر جریان سیال در درزه منفرد"، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، 23 بهمن 1393، همدان.

 28. یحیی شمس گردکانه، فرهنگ سرشکی، حسین میرزائی نصیرآباد، کرامت قنبری، 1393، "طراحی و مطلوب­ سازی الگوی چالزنی و انفجار بر اساس مرکز سطح و بعد معادل بلوک"، کنفرانس علوم معدنی مازندران، 11 و 12 شهریور 1393، مازندران.

 29. یحیی شمس گردکانه، فرهنگ سرشکی، حسین میرزائی نصیرآباد، کرامت قنبری، 1393، "توسعه مدلی جدید برای طراحی الگوی چالزنی و انفجار در فضاهای زیرزمینی"، کنفرانس علوم معدنی مازندران، 11 و 12 شهریور 1393، مازندران.

 30. صمد منصوری، حسین میرزائی نصیرآباد، محمود شریعتی، نادر زیاری، 1392، "بررسی مود ترکیبی کششی- برشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از نمونه دیسک برزیلی ترک­دار"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، مهرماه و آبان 1392، اردبیل.

 31. صمد منصوری، حسین میرزائی نصیرآباد، محمود شریعتی، کمال کلاسنگیانی، 1392، "مقایسه آزمایشگاهی نتایج چقرمگی شکست مود I سنگ در روش­های مبتنی بر نمونه ­های استوانه­ ای شکل تحت بارگذاری خمش سه نقطه­ای"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ، مهرماه و آبان 1392، اردبیل.

 32. رضا یاراحمدی، راحب باقرپور، حسین میرزائی نصیرآباد، رضا کاکائی، 1392، "کاربردهای مختلف تعیین هندسه بلوک­ های توده سنگ درزه­ دار در حالت دوبعدی"، کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فراوری، متالورژی و محیط زیست، تابستان 1392، زنجان.

 33.  رضا فرخاری، حسین میرزائی نصیرآباد، فرهنگ سرشکی، محمد جواد رحیم­دل، 1391، "ارائه یک رابطه تجربی بین اندیس سختی و مقاومت فشاری تک­ محوری سنگ (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان)"، شانزدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، 16 شهریور 1391، شیراز.

 34.  رضا فرخاری، حسین میرزائی نصیرآباد، فرهنگ سرشکی، محمد جواد رحیم­ دل، 1391، "تخمین قابلیت نفوذ سرمته­های دورانی در توده­سنگ­های معادن سنگ آهن سنگان"، اولین کنفرانس فناوری های معدنکاری ایران، 17- 15 شهریور 1391، یزد.

 35. حسین میرزائی نصیرآباد، 1391، "تهیه برنامه کامپیوتری تولید شبکه­های شکستگی مجزای توده سنگ درزه­ دار"، اولین همایش زمین­شناسی فلات ایران، اسفند 1391، کرمان.

 36.  شریف براتی، احمد رمضان­ زاده، حسین میرزائی نصیرآباد، 1391، "مخاطرات زیست محیطی ذخیره­ سازی گاز دی اکسید کربن در ساختارهای زمین­ شناسی"، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، بهمن 1391، مشهد.

 37.  شریف براتی، احمد رمضان­ زاده، حسین میرزائی نصیرآباد، 1391، "بررسی ذخیره ­سازی گاز دی اکسید کربن در مخازن نفت و گاز"، سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، آذر 1391، تهران.

 38. صمد منصوری، حسین میرزائی نصیرآباد، محمود شریعتی، 1391، "ارزیابی روش‌های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ"، سی و یکمین گردهمایی علوم زمین، آذر 1391، تهران.

 39. حسین میرزائی نصیرآباد، 1391، " توصیف هندسی توده­ سنگ معدن سونگون با استفاده از مدل­ های شبکه شکستگی مجزا "، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، مهرماه 1391، تهران

 40. حامد کریم­ نیا، حسین میرزائی نصیرآباد، شکرالله زارع، 1391، "بررسی تحلیلی نشست سازه­های سطحی تحت تاثیر حفاری تونل­های دو قلوی شهری: مطالعه موردی تونل دوقلوی خط یک متروی تبریز"، چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، مهرماه 1391، تهران.

 41.  علی انتظاری، علی فرهادیان، حسین میرزائی، 1390، " ارائه جدول جدید برای تخمین نگهداری بر اساس طبقه­ بندی مهندسی سنگ SRC، مطالعه موردی پروژه راه آهن قزوین- رشت"، هفتمین کنفرانس زمین­ شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، شهریور 1390، شاهرود.

 42.  جمال زادهش، حسین میرزائی نصیرآباد، فواد رستگار، حاصل امینی خوشالان، 1390، " بررسی روند تطبیق نفوذپذیری و خورند سیمان در عملیات تزریق تحکیمی با زمین­شناسی ساختگاه سد مخزنی چراغ­ویس"، هفتمین کنفرانس زمین­شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، شهریور 1390، شاهرود.

 43.  محمد جواد رحیم­دل، حسین میرزائی نصیرآباد، سعید مهدوری، راحب باقرپور، 1390، " ارزیابی احتمال وقوع انفجار سنگ در تونل انتقال آب بهشت آباد و ارائه راه­کارهایی به منظور کنترل آن"، هفتمین کنفرانس زمین­شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، شهریور 1390، شاهرود.

 44. رضا خالوکاکایی، حسین میرزائی نصیرآباد، مسلم امیدباد،1390، "بهینه­سازی سیستم کامیون شاول در معدن مس سونگون با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، اولین کنگره جهانی مس، 4 - 2 آبان1390، تهران..

 45.  رضا حیدری، حسین میرزائی نصیرآباد، 1390، " تحلیل پایداری دیواره معادن روباز تحت بارگذاری زلزله (مطالعه موردی معدن مس سرچشمه)"، چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، 28 و 29 تیرماه 1390 -  تهران.

 46.  حسین میرزائی نصیرآباد، امیر سلطانعلیزاده، صالح بالیده، 1389، "توصیف هندسی و مدل­سازی شکستگی­های توده سنگ، چهاردهمین کنفرانس زمین­شناسی ایران، شهریور 1389، ارومیه.

 47. حسین میرزائی نصیرآباد، محمود شریعتی، رضا کاکایی، سید محمد اسماعیل جلالی، 1388، "مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه­های دیسک برزیلی ترک­دار و بررسی شیب ترک در رفتار شکست آن، سومین کنفرانس مهندسی ایران، بهمن 1388، یزد.

 48. رضا کاکائی، حسین میرزائی، محمد یعقوبی، 1387، "انتخاب روش مناسب استخراج معادن تراورتن آذرشهر با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی"، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، آبان 1387، تهران.

 49. حسین میرزائی، رضا کاکائی، 1387، "طراحی محدوده بهینه نهایی در معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، آبان 1387، تهران.

 50.  میرزائی نصیرآباد حسین، کاکائی رضا؛ بهروز حسنی، 1387، "تعيين ضريب تمرکز تنش مود کششي شکستگي­هاي سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکين و برون­يابي جابجائي"، دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، آبان 1387، تهران.

 51.  میرزائی نصیرآباد حسین، کاکائی رضا، بهروز حسنی، 1386، "مکانيسم انتشار و اتصال ترک­ها در محیط­های سنگی ترد تحت اثر بارهای فشاری، پنجمين كنفرانس زمين­شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، اسفند 1386، تهران.

 52. حسین میرزائی، محمد عطایی، رضا مکائیل، 1386، "تهیه برنامه کامپیوتری تحلیل دینامیکی سازه­های زیرزمینی"، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، مهرماه 1386، تهران.

 53. میرزائی نصیرآباد حسین، کاکائی رضا؛ بهروز حسنی، نادر فردین، 1386، "تعيين ميدان تنش­ها و جابجائي­ها در محيط اطراف سازه­هاي زيرزميني با استفاده از روش بدون مش گالرکين"، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، مهرماه 1386، تهران.

 54. حسین میرزائی، رحمان ترابی، رضا مکائیل، 1385، "پیش بینی نشست ناشی از استخراج لایه p10 معدن زغال سنگ طزره با استفاده از روش عددی و تجربی"، ششیمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست، اردیبهشت 1385، تهران.

 55. حسین میرزائی، ضیاء شفائی، رضا کاکائی، فرامرز دولتی، محمد کارآموزیان، 1384، "بهینه­سازی کاهش سیلیس از کنسانتره آهن مجتمع چادرملو با شبکه­های عصبی"، بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، اسفند 1384، تهران.

 56.  حسین میرزائی، رضا کاکائی، 1384، "برنامه­ریزی تولید معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، دومین کنفرانس معادن روباز ایران، اردیبهشت 1384، کرمان.

 57. رضا کاکائی، حسین میرزائی، 1382، "استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله طراحی محدوده نهایی معادن روباز"، سی و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، تابستان 1382، شاهرود.


راهنمایی پایان نامه

پایان نامه های دکتری:
 1. مهرناز محتشم، 1401، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، "توسعه مدل جامع تخصیص و گسیل کامیون - شاول برای بهینه سازی عملیات ترابری معادن روباز"، استاد راهنما

 2. سید امید گیلانی، 1394، دانشگاه صنعتی سهند، "برنامه ریزی تولید بلند مدت انعطاف پذیر در معادن روباز مس پورفیری با استفاده از روش های فراابتکاری"، استاد راهنمای دوم.

 3. مجتبی مختاریان اصل، 1395، دانشگاه صنعتی سهند، "ارائه رویکرد نوینی برای برنامه ریزی تولید معادن روباز در شرایط عدم قطعیت قیمت محصول"، استاد راهنمای دوم.

 4. لیلا نیک اختر، 1400، دانشگاه صنعتی شاهرود، " پیش بینی نشست ناشی از حفاری ماشینی نوع EPB  با استفاده از روش متا مدل"، استاد راهنمای دوم.


پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 1. مهرناز محتشم، 1394، "تهیه نرم افزار دیسپچینگ سیستم حمل و نقل در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سونگون)"، استاد راهنما.

 2. خالقی نژاد، 1395، "تعیین حد روباز - زیرزمینی معدن مس مسجد داغی و طراحی اولیه محدوده نهایی روباز و طرح استخراج زیرزمینی"، استاد راهنمای اول.

 3. توماج تیموری، 1395، "ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ درزه دار در معدنکاری روباز با استفاده از رویکرد سیستم های مهندسی سنگ (مطالعه موردی: معدن مس سونگون)"، استاد راهنما.

 4. بهنام فیضی، 1396، بررسی و مطالعه الگوی مصرف سوخت برای معادن و ارائه فرمول علمی مبتنی بر واقعیت، مطالعه موردی معدن کائولن زنوز"، استاد راهنمای دوم.

 5. حسین ضربی، 1397، "ارزیابی خردایش حاصل از پله­های معدن مس سونگون و ارائه الگوی مناسب حفاری و انفجار"، استاد راهنما

 6. جابر ساسانی، 1398، "پیاده سازی الگوریتم خوشه­ بندی ابتکاری ارائه شده توسط تابش-عسکری­ نسب برای تجمیع بلوک­ ها به منظور طراحی محدوده نهایی معادن روباز"، استاد راهنما

 7. اکبر افزول، 1398، "تعیین عیار حد بهینه برای کانسارهای چند فلزی با استفاده از روش جستجوی شبکه­ای تکرار شونده"، استاد راهنمای اول

 8. فرشاد رجیم زاده ننه کران، 1399، "ارزیابی تاثیر مدیریت یکپارچه ناوگان حمل و نقل در میزان بهره وری استخراج معدن مس سونگون"، استاد راهنما.

 9. جواد محمدزاده کشکی، 1400، "بررسی تاثیر انفجار بر میزان لرزش ناشی از عملیات آتشباری در معادن سطحی، مطالعه موردی معدن کائولن زنوز و مس سونگون"، استاد راهنما.

 10. ابوالفصل فیروزی، 1400، "طراحی پیت های لانه ای و برنامه ریزی بلند مدت معادن روباز با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی"، استاد راهنما. 

 11. مجید آقایی، 1400، "بکارگیری الگوریتم درخت پایه برای تجمیع بلوک های مدل بلوکی به منظور طراحی محدوده نهایی معادن روباز"، استاد راهنما.مشاور پایان نامه

پایان نامه های دکتری:
 1. محمد جواد رحیم دل، 1396، دانشگاه صنعتی سهند،" تحلیل ارتعاشات وارد بر کامیون های معدنی جهت بهینه سازی شرایط عملیات معادن روباز"، استاد مشاور.

 2. حامد شیرازی، 1395، دانشگاه صنعتی شاهرود، " مدل سازی آزمایشگاهی فرآیند شکست هیدرولیکی در شرایط تنش سه محوره واقعی"، استاد مشاور.


کتاب های ترجمه شده

 •  
 •  
 •  

کتاب های تالیفی

 •  
 •  
 •  

فعالیت های اجرایی

 • نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند، از سال 1397 تا 1399. 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir