دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

علیرضا چهرقان
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : (Geospatial Information Systems (GIS
زمینه های تحقیقاتی : Multi-scale Matching, Computational Geometry, VGI, Location-based Services, Moving Objects, Smart City, SDSS, Soft Computing, Spatial Data Mining
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: chehreghan@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459235
شماره فکس: 04133444311
رزومه:
 
        My Researchgate Page   
                               My Google Scholar Page   
                                My CV 

  


 


تحصیلات

 • کارشناسی: مهندسی عمران نقشه برداری، دانشگاه تهران (1388-1384).
 • کارشناسی ارشد: مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه تهران (1390-1388).
 • دکتری:  مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اطلاعات مکانی (GIS)، دانشگاه تهران (1396-1392).
 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Esmaeel Saadatzadeh, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan (2022). An improvement in Smartphone-based 3D indoor positioning using an effective map matching method, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing.  
 • Rezvan Ghasemi Nejad, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan (2022). Spatiotemporal VGI Contributor Reputation System based on Implicit Evaluation Relations, GeoCarto International.
 • Peyman Yariyan, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan, MohammadReza Karami, Artemi Cerdà (2022). GIS-based Seismic Vulnerability Mapping: A Comparison of Artificial neural networks Hybrid Models, GeoCarto International, 37(15), 4312-4335.
 • Ali Moayedi, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan, Pooya Mojtabaee (2021). The Credibility Evaluation of the Trajectory Clustering Results Using a User-defined Similarity, Earth Observation and Geomatics Engineering, 5(2), 132-144.
 • Amin Hosseinpour, Christophe Claramunt, Alireza Chehreghan (2021). A dimension reduced clustering approach for the evaluation of trajectory similarities, Earth Observation and Geomatics Engineering, 5(1), 46-62.

 • Pooya Shivanasab, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan (2021). An Assessment on the performance of the shape functions in clustering based on representative trajectories of dense areas, GIScience & Remote Sensing, 58(8), 1219-1249.
 • Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan, Mozhgan Chamani (2021). Multi-Scale Polygons Matching Using a New Geographic Context Descriptor, Applied Geomatics, 13(4), 885-899.
 • Najmeh Teymoori, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan (2021). Reliability extracted from the history file as an intrinsic indicator for assessing the quality of OpenStreetMap, Earth Science Informatics, 14(3), 1413-1432.
 • Amin Hosseinpour, Rahim Ali Abbaspour, Christophe Claramunt, Alireza Chehreghan (2021). An Activity-Based Framework for Detecting Human Movement Patterns in an Urban Environment, Transactions in GIS, 25(4), 1825-1848.
 • Amin Hosseinpour, Rahim Ali Abbaspour, Christophe Claramunt, Alireza Chehreghan (2020). Inferring Geometric Similarities of Trajectories by an Abstract Trajectory Descriptor (ATD), Earth Observation and Geomatics Engineering, 4(1), 56-65.
 • Ali Moayedi, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan (2019). An Evaluation of the Efficiency of Similarity Functions in Density-based Clustering of Spatial Trajectories, Annals of GIS.
 • Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2018). An Evaluation of Data Completeness of VGI through Geometric Similarity Assessment, International Journal of Image and Data Fusion, 9(4), 319-337. 
 • Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2018). A Geometric-based Approach for Road Matching on Multi-scale Datasets using a Genetic Algorithm, Cartography and Geographic Information Science (CaGIS), 45 (3), 255-269.
 • Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2018). An Assessment of the Efficiency of Spatial Distances in Linear Object Matching on Multi-scale, Multi-source Maps, International Journal of Image and Data Fusion, 9(2), 95-114.
 • Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan, Amer Karimi (2018). Assessment the Efficiency of Shape-Based Functions and Descriptors in Multi-Scale Matching of Linear Objects, Geocarto International, 33(8), 879-892.
 • Azadeh Nasiri, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan, Jamal Jokar Arsanjani (2018). Improving the quality of citizen contributed geodata through their historical contributions: the case of road network in OpenStreetMap, ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(7), 253-274.
 • Rahim Ali Abbaspour, Mohammad Shaeri, Alireza Chehreghan (2017). A Method for Similarity Measurement in Spatial Trajectories, Spatial Information Research, 25(3), 491-500.
 • Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2017). A New Descriptor for Improving Geometric-based Matching of Linear Objects on Multi-scale Datasets, GIScience & Remote Sensing, 54(6), 836-861.
 • Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2017). Estimation of Empirical Parameters in Matching of Linear Vector Datasets: an Optimization Approach, 3(3), 1029-1043.
 • Ali Dehghani, Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2017). Matching of Urban Pathways in a Multi-scale Database using Fuzzy Reasoning, Geodesy and Cartography, 43(3), 92-104.
 • Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2017). An Improvement on the Clustering of High-resolution Satellite Images Using a Hybrid Algorithm, Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 45(4), 579-590.
 • Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour (2016). An Assessment of Spatial Similarity Degree between Polylines in Multi-Scale, Multi-Source Maps, Geocarto International, 32(5), 471-487.
 • Amin Hoseinpour Milaghardan, Mahmoudreza Delavar, Alireza Chehreghan (2016). Uncertainty in Landslide Occurrence Prediction using Dempster-Shafer Theory – Modeling Earth Systems and Environment, 2(4), 1-10.
 • Alireza Chehreghan, Mahmoudreza Delavar, Reza Zarei (2016). An Intelligent Deployment Method of Geo-sensor Networks in 3D Environment , Annals of GIS, 22(4), 301-315.
 • Sajad Hassani Pazoky, Mohammad Saadatseresht, Alireza Chehreghan (2014). An Information-Based Approach for Douglas-Peucker Thresholding in Polyline Generalizations, Research Journal of Recent Sciences, 3(11), 39-45.
 • Sajad Hassani Pazoky, Mahmoodreza Delavar, Alireza Chehreghan (2013). A Comparative Evaluation of Automatic Sampling Methods, American Journal of Engineering Research, 2(12), 83-90.
 • Alireza Chehreghan, Mohammadali Rajabi, Sajad Hassani Pazoky (2013). Developing a Novel Method for Optimum Site Selection Based on Fuzzy Genetic System and GIS, International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 3(12), 165-174.
 • Mohammadali Rajabi, Aliasghar Alesheykh, Alireza Chehreghan, Hassan Gazmeh (2013). An Innovative Method for Forest Fire Risk Zoning Map Using Fuzzy Inference System and GIS, International Journal of Scientific & Technology Research, 2(12), 57-64.
 • Hassan Gazmeh, Aliasghar Alesheykh, Mohammad Karimi, Alireza Chehreghan (2013). Spatio-Temporal Forest Fire Spread Modeling Using Cellular Automata Honey Bee Foraging and GIS, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 3(1), 201-214.

 


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • سجاد صولتی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1402). استخراج ویژگی از خطوط سیر به منظور شناسایی حالت حمل و نقل در شهر هوشمند با استفاده از یادگیری ماشین. فصلنامه مهندسی حمل و نقل.
 • سجاد صولتی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1401). پیش ­بینی حالت­هاي حمل ­ونقل از نقاط خط سیر با استفاده از روش­های تقویت کننده و یادگیری عمیق در حمل ­ونقل هوشمند. پژوهشنامه حمل و نقل.
 • رقیه ادبی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1400).ارزیابی روند تکمیل بلوک‌های ساختمانی در داده‌های مکانی داوطلبانه جهت بکارگیری در شهرهای هوشمند، نشریه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره 30، شماره 120.
 • علی معینی رودبالی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1400). تناظریابی عوارض چندضلعی با استفاده از بهینه سازی معیارهای هندسی، مجله علمی پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی،  دوره 9، شماره 3، صفحه 1 تا 24.
 • رقیه ادبی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1400). سنجش میزان کامل بودن داده ­های مکانی داوطلبانه با تمرکز بر داده­های بلوک ساختمانی (مطالعه موردي: کلانشهر تهران).  مجله علمی پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 9، شماره 1، صفحه 41 تا 64.
 • مسعود یزدان نیک، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1400). ارزیابی تحلیلی روش های محاسبه صحت اطلاعات مکانی داوطلبانه برای شبکه معابر درون شهری، فصلنامه مهندسی حمل و نقل،  دوره 12، شماره 3، صفحه 696-669.
 • مسعود یزدان نیک، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1399). مقایسه تحلیلی روشهای محاسبه کامل بودن اطلاعات مکانی داوطلبانه، مجله علمی علوم و فنون نقشه برداری، دوره 9، شماره 4، صفحه 113-93.
 • اسماعیل سعادت زاده، علیرضا چهرقان، رحیم علی عباسپور (1399).ارزیابی روش‌های تعیین موقعیت داخل ساختمان مبتنی بر زیرساخت و مستقل از زیرساخت با تأکید بر Pedestrian Dead Reckoning، مجله علمی علوم و فنون نقشه برداری (ترویجی)، دوره 9، شماره 4، صفحه 233-205.
 • ایمان شاهمردانی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1399).ارزیابی روش های به روزرسانی عوارض ساختمانی در بلوک های شهری، مجله علمی علوم و فنون نقشه برداری (ترویجی)، دوره 10، شماره 1، صفحه 226-213.
 • امین حسین پور میل آغاردان، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1398). ارائه روشی بر اساس توالی فعالیت جهت استخراج الگوی پربازدید در خطوط سیر مکانی. مجله علمی پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 7، شماره 4، صفحه 114-101.
 • اسماعیل سعادت زاده، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1398). بهبود مؤلفه­ های مؤثر در روش تعیین موقعیت  PDR مبتنی بر تشخیص حالت حرکتی کاربر با استفاده از حسگرهای تلفن هاي همراه هوشمند، مجله علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره 9، شماره 3، صفحه 144-125.
 • علی مویدی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان  (1398). ارزیابی عملکرد الگوریتم­های خوشه­ بندی در استخراج خطوط سیر مکاني متشابه، مجله علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره 8، شماره 4، صفحه 135-149.
 • افسانه نصیری دهج، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1398). رویکردی هندسی براي بهبود کیفیت داده‌های مکانی داوطلبانه با استفاده از تاریخچه داده­ ها (مطالعه موردی: داده­ های خطي OSM). مجله علمی پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دوره 7، شماره 2، صفحه 177-194.

 • افسانه نصیری دهج، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1397). بررسی مؤلفه­ های کیفیت داده مکانی و روش­های ارزیابی کیفیت داده­­های خطی VGI . مجله علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی.

 • مژگان چمنی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1397). تناظریابی عوارض چندضلعی بر اساس معیار‌های هندسی در مجموعه داده‌های چند‌مقیاسی، مجله علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری.

 • علیرضا چهرقان، رحیم علی عباسپور (1397). ارزیابی شباهت هندسی داده­ های مکانی داوطلبانه در شبکه معابر درون­ شهری، مجله علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل.

 •  علیرضا چهرقان، رحیم علی عباسپور (1397). ارزیابی الگوریتم­های بهینه ­سازی در تناظریابی چندمقیاسی مبتنی بر ویژگی­ هندسی، مجله علمی پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی.

 • مژگان چمنی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1397). مقایسه روش­های تناظر‌یابی عوارض چند‌ضلعی در داده­ های برداری چند نمایشی، مجله علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی.

 • علیرضا چهرقان، رحیم علی عباسپور (1395). بهبود تناظريابي گذرگاه هاي درون شهري بر اساس هندسه عوارض در ساختار داده­ هاي چندمقياسي، مجله علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری.

 • علیرضا چهرقان، دکتر محمدعلی رجبی  (1392). ارائه روشی مبتنی بر هوش مصنوعی و سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین مکان بهینه، مجله علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی.

 • علیرضا چهرقان، محمدعلی رجبی (1391). تعیین مکان بهینه در فضای گسسته با استفاده از سیستم­ های اطلاعات مکانی و فرایندهای تصمیم ­گیری چند شاخصه، مجله علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری.

 • حسن گزمه، علیرضا چهرقان، محمدعلی اصغر آل شیخ، محمد کریمی (1391). مدلسازی گسترش آتش­ سوزی جنگل با استفاده از اتوماتای سلولی، سیستم اطلاعات مکانی و الگوریتم پرندگان، مجله علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی.

 • علیرضا چهرقان، محمدعلی رجبی (1391). تعیین مکان بهینه در فضای گسسته با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و سیستم ­های استنتاج فازی،  مجله علمی ترویجی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی.
   


مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 • Esmaeel Saadatzadeh,  Alireza Chehreghan, Rahim Ali Abbaspour, (2019). Pedestrian Dead Reckoning Using Smartphones Sensors: an Efficient Indoor Positioning System in Complex Buildings of Smart Cities,  ISPRS   International   Geospatial   Conference.
 • Ali Moayedi, Rahim Ali Abbaspour, Alireza Chehreghan (2019). A Comparison of the Efficiency of Optimization Algorithms in Clustering of Trajectories,  ISPRS   International   Geospatial   Conference.
 • Sajad Hassani Pazoky, Alireza Chehreghan, Abolghasem Sadeghi Niaraki, Rahim Ali Abbaspour (2014). NEW Ubiquitous-based Indoor Positioning System with Minimum Extra Hardware Using Smart Phones, ISPRS, GI Research.
 • Mohammad Rezaei, Alireza Chehreghan, Amin Gharebaghi (2008). Calibration of Airborne Laser Scanner, European Geosciences Union.
 

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 • سجاد صولتی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1401). استخراج ویژگیهاي مکمل به منظور بهبود شناسایی خودکار نوع حمل و نقل شهر هوشمند، سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، 20 و21 اردیبهشت 1401، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • سجاد صولتی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1400). ارزیابی ویژگی های کارآمد در شناسایی نوع وسیله حمل و نقل، بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)، 3 و 4 اسفندماه 1400، سازمان نقشه برداری کشور.
 • اسماعیل سعادت زاده، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1399). ناوبری درون ساختمانی با استفاده از گوشی همراه در ساختمان‌های پیچیده در شهر هوشمند، دوازدهمین کنکره ملی مهندسی عمران، 7 و 8 خرداد ماه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز.
 • علی مویدی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1397). به کارگیری معیارهای هندسی و پارامترهای حرکتی در ارزیابی کارایی توابع شباهت در استخراج الگو از خطوط سیر، بیست و چهارمین همایش ژئوماتیک.
 • ایمان شاه مردانی، رحیم علی عباسپور، علیرضا چهرقان (1397). روشی مبتنی بر جبر نقشه­ای برای کشف خودکار تغییرات برای به روزرسانی عوارض چندضلعی، بیست و چهارمین همایش ژئوماتیک.

 • امین حسین ­پور میل آغاردان، رحیم علی­ عباسپور، علیرضا چهرقان (1397). استخراج حجم ترافیک خوشه­ های حرکت در شبکه معابر شهری ، یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

 • علیرضا چهرقان، رحیم علی ­عباسپور (1395). تناظریابی هندسی رودخانه­هـا در مجموعه داده­ هــای چنـدمقیاسی، دومین کنفرانس ملّی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی.

 • علیرضا چهرقان، محمدعلی رجبی (1391). ارائه روشی نوین جهت تعیین مکان بهینه با استفاده از سیستم استدلال فازی و سیستم اطلاعات مکانی، دوّمین همایش بین المللی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی.

 •  محمد فرقانی، علیرضا چهرقان، محمدعلی رجبی (1390). حل مسائل مکانی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرندگان، چهارمین کنفرانس بین الملی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.

 • علیرضا چهرقان، محمدعلی رجبی (1390). مکان­یابی بهینه ایستگاههای آتش­نشانی از طریق ادغام GIS وTOPSIS ، چهارمین کنفرانس بین الملی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.

 


راهنمای پایان نامه

 • سجاد صولتی، ارزیابی ویژگی های موثر در شناسایی نوع حمل و نقل در شهر هوشمند، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1401/06/22.
 • پویا شیوانسب، تعیین معیارهای هندسی بهینه به منظور خوشهبندی داده‌های خطوط سیر، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1400/06/31.
 • نجمه تیموری، ارزیابی اعتمادپذیری اطلاعات مکانی داوطلبانه با استفاده از سابقه داده ها، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1400/04/07.

 


مشاور پایان نامه

 • علی معینی رودبالی، ارزیابی معیارهای هندسی در تناظریابی عوارض چندضلعی در مجموعه‌داده‌های چندمقیاسی، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1400/06/23.
 • رقیه ادبی، ارزیابی اثر تراکم جمعیت بر کامل بودن اطلاعات مکانی داوطلبانه با تمرکز بر داده‌های بلوک ساختمانی، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1400/06/21.
 • ایمان شاه مردانی، انتشار به روزرسانی ساختمانها در پايگاه داده های مکانی چندمقياسی، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1399/07/07.
 • اسماعیل سعادت زاده، تعیین موقعیت داخل ساختمان مستقل از زیر ساخت مبتنی بر حسگرهای داخلی گوشیهای هوشمند، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1399/06/31.
 • مسعود یزدان نیک، ارزیابی تاثیر مشارکت کاربران بر صحت نسخه نهایی اطلاعات مکانی داوطلبانه با استفاده از سابقه داده ها، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1399/06/25.

 • علی مویدی، ارزیابی تأثیر توابع شباهت در خوشه‌بندی خطوط سیر مکانی، کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، 1398/06/12.

 


فعالیت های اجرایی

 • رئیس گروه آمار و اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند، 1399/11/21 تا 1401/11/21.
 • عضو شورای انفورماتیک دانشگاه صنعتی سهند، 1398/02/16 تا 1402/02/01.

 

 

 

 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir