دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

رسول حمیدزاده مقدم
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : مهندسی اکتشاف معدن - ژئوفیزیک کاربردی
زمینه های تحقیقاتی : ژئوفیزیک ، ژئودینامیک ، اکتشاف کانسارهای فلزی و غیر فلزی و ارزیابی حوضه های رسوبی
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: hamidzadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459292
شماره فکس: 04133444311
رزومه:

تحصیلات

 • کارشناسی:  مهندسی معدن (گرایش اکتشاف) - دانشگاه صنعتی اصفهان (1368)
 • کارشناسی ارشد: مهندسی معدن (گرایش اکتشاف) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1372)
 • دکتری:  ژئوفیزیک کاربردی - دانشگاه بوخوم (1388).

 


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 •  Rheology of Synthetic Omphacite Aggregates at High Pressure and High Temperature Journal of Petrology, volum 51 number4 april 2010
 • Integration of ANFIS, NN and GA to determine core porosity and permeability from conventional well log data , J. Geophys. Eng. 9 (2012) 1–9
 • Selection of regression models for predicting strength and deformability properties of rocks using GA, International Journal of  Mining Science and Technology, 23, 495-501, china(2013)
 • Effect of mineral admixures on the mixed-mode fracture characterization of cement mortar: CTC, CSTBD and SCB specimens, Engineering Fracture Mechanics, 134, 20-34, England(2015)
 • Inversion seismic refraction data using particle swarm optimization: a case study of Tabriz, Iran, Arabian  journal of Geosciences, 114(38-51), Netherlands (2014)
 • Deformation, Stratigraphy, Structures and Shortening of the Zagros Fold-Thrust Belt in Southwest Iran Analysis by Restoration, ACTA Geological SINCA ( English Edition) , 89 (105- 120) , china (2015)
 • Geological analysis and updating velocity model by restoration of a cross section in Zagros fold-thrust belt in the southwest of Iran, Arabian  journal of Geosciences, 134 (8687-8702), Netherlands(2015)
 • The application of PSO to joint inversion of microtremor Rayleigh waves dispersion curves and refraction travel times,  Journal of seismic exploration, 24(87-96),  Spain(2015)
 • Application of artificial neural networks and multivariate statistics to estimate UCS using textural characteristic, International Journal of Mining and Technology, 22(229-226), China(2012)

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • تخمین پروفیل سرعت موج برشی با استفاده از وارون سازی همزمان امواج میکروترمور و شکست مرزی با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه ، مجله فیزیک زمین و فضا (1394).
 • ارائه روشی غیر مخرب برای برآورد مقاومت بلوکهای سنگی با استفاده از آزمون غیر مخرب امواج التراسونیک ، مجله زمین شناسی مهندسی دانشکاه تربیت معلم تهران (1394).

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 •  On mixed mode fracture  of cementitious composite using SCB specimens, The international Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech 2012), Iran, Tehran, 2012.
 • Using particle swarm optimization method to invert active surface waves ( accepted full paper), International conference on swarm intelligence based optimization,france, moulhouse, 2014.
 • Characterization of mixed mode fracture  of the mortar by using SCB specimen: Experimental and numerical studies, 9th International Congress on Civil Engineering, Iran, Isfahan, 2012.

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 • تاثیر سرعت حرکت نسبی بر ظرفیت سایشی کانیها در آزمایش سورشار، دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ژئوفیزیک ایران ، 11/8/94
 • محتوای فرکانسی رد لرزه ها و نوفه زدائی  در حوزه f-x ، دومین سمینارژئوفیزیک اکنشافی نفت ، 15/2/94
 • تاثیر پارامترهای هندسی نمونه پیشنهادی انجمن بین المللی مکانیک سنگ (ISRM) بر چقرمگی شکست سنگ تحت بارگذاری مود مرکب ، هشتمین کنفرانس دانشجوئی مهندسی معدن ، 8/9/1390
 • تخمین مقاومت فشاری تک محوره ماسه سنگ از خصوصیات بافتی آن با استفاده از شبکه عصبی ، اولین کنفرانس فناوری های معدنکاری ایران ، 15/6/1391
 • مطالعه عددی پارامترهای هندسی نمونه   CSTBD بر چقرمگی شکست سنگ تحت بارگذاری مد مرکب ، هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ، 10/6/1390
 • استفاده از روش ژئو الکتریک جهت توسعه قناتها، انزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ، 26/2 1391

راهنمایی پایان نامه

 • . دسته بندی و تحلیل رخساره های لرزه ای در اطلاعات لرزه نگاری 3 بعدی (جنوب ایران)
 • بررسی تاثیر خواص کانی شناسی و سنگ شناسی برپارامترهای مکانیکی سنگها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدلسازی عددی
 • تفسیر اتوماتیک شبکه گسلی با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی
 • موقعیت یابی گیرنده ها در عملیات لرزه نگاری  TZ و OBC
 • استفاده از نرم افزار مطلب و مقایسه کاربرد روشهای مختلف وارون سازی در نرم افزارHRS بر روی داده های
 • بررسی روشی نوین برای برآورد مقاومت بناهای سنگی و بتنی با استفاده از امواج اولتراسونیک
 • مطالعه روش اکتشاف میکروبی نفت و گاز بر میادین سروستان و سعادت آباد و مقایسه با روشهای معمول اکتشافی
 • وارون سازی داده های مقاومت ویژه یک منطقه با استفاده از روش وارون تعمیم یافته
 • تفسیر ساختمانی اطلاعات زیر سطحی با استفاده از روش متعادل سازی
 • بررسی تاثیر کانی شناسی بر خصوصیات مکانیکی شکست سنگ به روش های عددی و آزمایشگاهی تحت بارگذاری مود مرکب
 • تعیین خصوصیات مکانیکی شکست کامپوزیتهای سیمانی و تاثیر پوزولان بر آن به روشهای عددی و آزمایشگاهی تحت بارگذاری مود مرکب
 • مدلسازی لرزه ای زمینشناسی و تحلیل AVO  در یکی از میادین هیدروکربنی
 • تعیین شکل یک کانسار مگنتیتی با استفاده از پردازش داده های مغناطیس سنجی
 • محاسبه فاکتور جذب با استفاده از داده های VSP
 • تعیین فاکتور جذب(Q) با استفاده از روش متناسب با نوع داده
 • تصعیف نوفه های تصادفی در داده های لرزه ای با استفاده از روش تجزیه مد تجربی
   

مشاور پایان نامه

 •  
 •  
 •  

کتاب های ترجمه شده

 •  
 •  
 •  

کتاب های تالیفی

 •  
 •  
 •  

فعالیت های اجرایی

 •  
 •  
 •  


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir