دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

عنایت الله رنجینه خجسته
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : اکتشاف، مدلسازی ذخایر و منابع تحت الارضی، زمین آمار، آمار کاربردی و تحلیل داده ها و کاربرد تکنیکهای
زمینه های تحقیقاتی : اکتشاف ذخایر معدنی، مدلسازی ذخایر معدنی و هیدروکربوری، زمین آمار، مدلهای تصادفی (استوکستیک) و قطعی، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: khojasteh@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 04133444311
رزومه:

تحصیلات

 • کارشناسی:  مهندسی معدن، اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند
 • کارشناسی ارشد: مهندسی معدن، اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند
 • دکتری:  مهندسی اکتشاف معدن، مدل‌سازی زیرسطحی، دانشگاه گوتینگن آلمان

 


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

 • Mohammad Hossein Ghojeh Beyglou, Reza Falahat, E. Ranjineh Khojasteh, "A Geostatistical analysis approach for facies and porosity modeling of a heterogeneous sandstone reservoir to compare four practical stochastic methods", Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (Journal of Applied and Regional Geology), (pre-published online).
 •  Maryam Mirhashemi, Enayat. Ranjineh Khojasteh, Navid Shad Manaman, Esmael Makarian, “Efficient sonic log estimations by geostatistics, empirical petrophysical relations, and their combination: Two case studies from Iranian hydrocarbon reservoirs”, Journal of Petroleum Science and Engineering, 213, p.110384 (DOI: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110384 ).
 • Mitra Mahmoudi, E. Ranjineh Khojasteh, Yousef Sharghi , 2022, “Facies modelling for hydrocarbon reservoirs using a combined Markov chain method”, Geocarto International, p 1-22 (DOI: https://doi.org/10.1080/10106049.2022.2037737 )
 • M. Mahmoudi, E. Ranjineh Khojasteh, and Y. Sharghi, , 2021, “Investigation of generalized Markov chain performance in simulation of discrete variables in a case study”, Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 11(28), pp.37-50.
 • Safoura Rezaei, E. Ranjineh Khojasteh, and Morovvat Faridazad (2020), “Improving geostatistical predictions of two environmental variables using Bayesian maximum entropy in the Sungun mining site “, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 34(11), published online: 31.08.2020 (DOI :10.1007/s00477-020-01863-4)
 • Maryam Jahan Mohammadi, E. Ranjineh Khojasteh, and Morovvat Faridazad, “Multiple-Point Statistical Simulation of rock fracture network as a key control on the hydrogeology and salinity: a case study from the Qarabagh area, West Azarbayjan Province, Iran“, Journal Desert, , 25(2), pp.175-184 (DOI: 10.22059/jdesert.2020.79255)
 • Mahmoudi, Mitra, Enayat. Ranjineh Khojasteh, and Yousef Sharghi (2019). "Geostatistical modelling of the subsurface geological-geotechnical heterogeneities in the Tabriz Subway, East Azarbayjan Province, Iran." Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften (2019): 145-159.
 • Seyed Zeynalabedin Hosseini, Martin Kappas, Mohsen Bagheri Bodaghabadi, Mohammad Ali Zare Chahouki, Enayat. Ranjineh Khojasteh (2014) , “Comparison of Different Geostatistical Methods for Soil Mapping Using Remote Sensing and Environmental Variables in Poshtkouh Rangelands, Iran”, Polish Journal of Environmental Research, Vol. 23 No. 3, pp.737-751.
   

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

 • محمودی, رنجینه خجسته, عنایت اله, شرقی، بررسی عملکرد زنجیره مارکوف تعمیم‌یافته در شبیه‌سازی متغیرهای گسسته در یک مطالعه موردی، روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن (2021/9/23)، 11(28)
 •  
 •  

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی و داخلی

 

 •  M. Jahanmohammadi, E. Khojasteh (2016), “Modeling the rock fractures system using the Markov chain Monte Carlo method”, in 2nd Iranian mining technologies and exhibition, Bafgh,Yazd, Iran, September 2016.
 • Safura Rezaei and E. R. Khojasteh (2016), “Evaluation of EC and pH variables around the Sungun mining area soils and its environmental impacts", in 1st International Conference of Iranian natural hazards and environmental crice, Ardabil, Iran, September 2016.
 • Maryam Jahanmohammadi and E. R. Khojasteh (2016), “Modeling and simulation of rock fractures and joints using stochastic methods in a case study”, in the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, Tehran, Iran, February 2016.
 • Mehdi Laki and E. R. Khojasteh (2015), “The evaluation of grade and reserve of Masjed-Daghi ore deposit using the geostatistical estimation domains modeling", in 2nd National Conference in Geology and Exploration of Resources, Shiraz, Iran, December 2015.
 • S. Bakhshipour, E. R. Khojasteh (2015), “Mineralization Potentials Evaluation of Qarabagh-Qushchi Zone with an Insight to Qarabagh Intrusive Rocks and the Application of Statistical Technics” in 7th Economical Geology Association of Iran Congress, Damghan, Iran
 • E. Ranjineh Khojasteh, T. Ptak-Fix, T. Lange, B. Wagner (2012), “The application of Markov chains and its practical aspects in modeling the subsurface heterogeneities of Göttingen area,” in geoENV2012, Valencia, Spain.
 • E. R. Khojasteh (2012), “3D modeling of reservoir lithofacies using geostatistical methods“(STC 2012, SPE), Wietze, Germany.
 • William Alkhoury and E. Ranjineh Khojasteh (October 2010), “3D Comparison of the efficiency of different estimation techniques for spatial and temporal rainfall distribution in Wadi Kafrein watershed-A case study from Jordan,” in European Geosciences Union General Assembly (EGU 2010), Vienna, Austria,
 • Enayat. R. Khojasteh and William Al-Khoury (2008), “Stochastic modeling of hydrogeological and geological features in a changing environment,” in European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria.
 • E. R. Khojasteh (2009), “Stochastic modeling of subsurface heterogeneities in Göttingen area (Lower Saxony, Germany) using Markov chains,” in IAMG Annual Conference, Stanford, USA, (oral presentation).
 • Enayat. R. Khojasteh and Martin Sauter (2008), “Stochastic modeling of hydrogeological and geological features in a changing environment,” in European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria.
 • E. R. Khojasteh (2008), “A review of stochastic modeling methods based on Markov chains,” in IAMG MatGeoS 2008, Freiberg, Germany.
 • E. R. Khojasteh, H. Aghababaee(2006), “Geostatistical Simulation of Geological Parameters of Nar gas Field, Southern Iran,” in DGMK-Frühjahrstagung 2006, Fachbereich Aufsuchung und Gewinnung, Celle, Germany.
 • M. Mohammadi, E. R.anjineh Khojasteh  (2005), “Zanjan cement mines geostatistical investigations,” in Mining engineering student conference, Tehran, Iran


راهنمایی پایان نامه

 • مهدی لکی محله، 1395، بررسی مقایسه ای چند روش تخمین و شبیه سازی زمین آماری برای ارزیابی عیار و ذخیره کانسار مسجد داغی
 • مریم جهان محمدی، 1395، مدل سازی و شبیه سازی درزه و شکاف سنگ ها با استفاده از روشهای تصادفی و زمین آماری و بررسی ارتباط آنها با کانی زایی های احتمالی
 • صفورا رضایی، 1395، تحلیل زمین آماری و آماری پارامترهای زیست محیطی منطقه معدنی سونگون در شرایط پویا
 • ابراهیم شفایی کوزه کنان، 1395، مدلسازی و شبیه‌سازی زمین‌آماری یکی از مخازن  نفتی ایران
 • عبدالمطلب جعفری، 1397، مدلسازی مقایسه ای رخساره های سنگی یکی از مخازن نفتی ایران به کمک دو روش زمین آماری SIS و TP/MC
 • مریم میرهاشمی، 1397، برآورد لاگ سونیک از سایر نگاره های چاه با استفاده ازروشهای زمین آماری و شبکه  عصبی مصنوعی (استاد راهنمای اول: جناب آقای دکتر نوید شادمنامن)
 • محمد غجه بيگلو، 98، مدلسازي زمين آماري رخساره ها وپارامترهاي پتروفيزيکي مخازن هيدروکربوري با استفاده از روشهاي SIS, TGS, PGS, GRPS  (استاد راهنمای اول: جناب آقای دکتر رضا فلاحت)
 • رویا اکبری، 1399، تصمیم سازی بهینه و بی درنگ حفاریهای اکتشافی کانسار مسجد داغی با تاکید بر مدلسازی متغیرهای گسسته
 • نیما اسماعیل زاده، 1400، استفاده از روش های زمین آماری و هندسه فراکتال در تعیین آنومالیهای ژئوشیمیایی منطقه دوزال (استاد راهنمای دوم: خانم دکتر پریا محبی)
 • میترا محمودی، 1400، بهبود کاربردی روش های مستقیم زنجیره های مارکوف در شبیه سازی زمین آماری رخساره ها (با مشاوره جناب آقای دکتر یوسف شرقی)


مشاور پایان نامه

 • منوچهر محمدی، 1384 ، بررسی کمی - کیفی ، مدلسازی ، شبیه سازی عیار، تخمین زمین آماری عیار و ذخیره معدن در پروژه سیمان زنجان (استاد راهنما: آقای دکتر حمید آقابابایی)
 • پریا محبی، 1398، مدل سازی سه بعدی نهشته های پرفیری با استفاده از متدهای هیبریدی و تحلیل عدم قطعیت مرتبط با متغیرهای ژئوشیمیایی در شمالغرب کشور (آستاد راهنما: آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده)
 •  

کتاب های ترجمه شده

 •  
 •  
 •  

کتاب های تالیفی

 •  
 •  
 •  

فعالیت های اجرایی

 • نماینده دانشکده مهندسی معدن در مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی سهند
 •   

 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir