دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 قالب نوشتاری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری

 تاريخ: 26/09/99

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند قالب نوشتاری جدید مصوب دانشگاه را از بخش فرم ها و قالب ها دانلود نمایند. لازم به ذکر است که دانشجویانی که از ابتدای بهمن ماه سالجاری از پایان نامه/رساله خود دفاع می نمایند ملزم به استفاده از این قالب نوشتاری برای پایان نامه/رساله خود می باشند.


 درج در سايت توسط : IT