دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 اساتید دارای ظرفیت درس پروژه کارشناسی در نیمسال دو سال تحصیلی 99-400

 تاريخ: 04/02/00

 

بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند اساتید زیر دارای ظرفیت خالی جهت اخذ درس پروژه کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-400 می باشند. از این رو تنها درصورتیکه یکی از اسامی زیر به عنوان استاد راهنما توسط دانشجو انتخاب شود، آموزش دانشکده ترتیب اثر خواهد داد. 


1- آقای دکتر آقازاده (ظرفیت 1 نفر)

2- آقای دکتر میرزایی 
(ظرفیت 1 نفر)

3- آقای دکتر همزبان (ظرفیت 3 نفر)

4- آقای دکتر شرقی (ظرفیت 1 نفر)

5- آقای دکتر محمدزاده (ظرفیت 2 نفر)

6- آقای دکتر حمیدزاده (ظرفیت 2 نفر)

7- آقای دکتر محمدی اسکویی (ظرفیت 2 نفر)

8- آقای دکتر چاکری (ظرفیت 2 نفر)

9- آقای دکتر خادمیان (ظرفیت 2 نفر)

10- آقای دکتر پورقهرمانی (ظرفیت 3 نفر)

11- آقای دکتر شادمنامن (ظرفیت 3 نفر)

 


 درج در سايت توسط : IT