دانشکده مهندسی معدن - تقویم اموزشی

 برنامه آموزشی تمامی مقاطع در نیمسال دوم 1402-1401

 تاريخ: 11/11/01

 برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402 دانشکده مهندسی معدن در بخش ضمائم قابل دانلود می باشد


 درج در سايت توسط : madan